Oś priorytetowa:
Badania i rozwój nowoczesnych technologii
 
Działanie 1.3:
Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
 
Poddziałanie 1.3.2:
Wsparcie ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R

 

WND-POIG.01.03.02-14-136/11