Fibre Optic Cable National Broadband Network 12499607Celem projektu jest ochrona patentowa rozwiązań w zakresie światłowód fotonicznych, opracowywanych na Wojskowej Akademii Technicznej w wyniku realizacji prac badawczo-rozwojowych.

Właściwe przeprowadzenie działań służących zapewnieniu ochrony praw własności przemysłowej tworzonych w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce w wyniku prac badawczo–rozwojowych, jest brakującym ogniwem pomiędzy pracami badawczymi prowadzonymi przez jednostki badawcze (często we współpracy z przedstawicielami przemysłu), a pracami wdrożeniowymi, których ogromne koszty (często ponad 10 razy przekraczające koszty prowadzenia badań nad danym rozwiązaniem) oraz ryzyko związane z wprowadzeniem na rynek, ponoszą przedsiębiorcy.

Podmioty gospodarcze podejmując się wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu oczekują i wymagają odpowiedniej ochrony prawnej w zakresie wdrażanych rozwiązań.

W celu umożliwienia wykorzystywania w praktyce gospodarczej wyników prac B+R prowadzonych na WAT w zakresie technologii i aplikacji światłowodów fotonicznych, konieczne jest poniesienie kosztów związanych z uzyskaniem odpowiedniej ochrony patentowej, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na zwiększenie podaży nowych, innowacyjnych rozwiązań przydatnych przedsiębiorcom, jak również kreowanie zapotrzebowania przedsiębiorców na prace B+R. Dzięki temu realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia skali wykorzystywania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju gospodarki i poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców oraz rozwoju polskiego społeczeństwa, które także jest ostatecznym odbiorcą wdrażanych innowacji.

Zatem, realizacja celu projektu przyczyni się do realizacji celów Programu, priorytetu oraz działania, gdyż dzięki odpowiedniej ochronie patentowej, opracowywane na WAT rozwiązania i wynalazki w zakresie technologii i aplikacji światłowodów fotonicznych staną się dostępne dla przedsiębiorców.

Ponadto, objęcie ochroną patentową najbardziej innowacyjnych rozwiązań w powyższym zakresie, a tym samym poprzez podjęcie działań́ wspierających komercjalizacje i upowszechnianie wyników prac B+R, wpłynie na zacieśnienie współpracy sektora nauki i przedsiębiorstw.

W ramach projektu planowane jest dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granica ochrony patentowej własności przemysłowej powstałej w wyniku prac badawczo–rozwojowych realizowanych w Instytucie Fizyki Technicznej oraz częściowo Instytucie Chemii Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT w odniesieniu do wybranych 6 rozwiązań, które charakteryzować się będą największym potencjałem wdrożeniowym.